Regulamin wydarzenia „Noc Perseidów

 1. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do niego. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Na teren biletowanego wydarzenia mają wstęp wszyscy, którzy zakupili bilety (lub posiadają zaproszenie). Osoby małoletnie w wieku do 14 lat mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Dzieci do 4 lat, wchodzą za darmo.
 4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu proszone są o wcześniejsze przybycie. Wejście na wydarzenie godzina 18:30 – 19:00. Spóźnieni nie będą wpuszczani na tren wydarzenia. Wejście późniejsze niż po godzinie 19:15 należy zgłaszać mailowo na adres kontakt@wspolnaprzestrzen.org do piątku do godziny 23:59. Po rozpoczęciu wydarzenia bilet traci ważność i nie ma możliwości jego zwrotu.
 5. Podczas wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tzw. E-papierosów, poza wyznaczonym do tego miejscem.
 6. Osobom uczestniczącym w wydarzeniu zabrania się wnoszenia broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych i innych napojów w szklanych opakowaniach.
 7. Organizator utrwala przebieg wydarzenia w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy innych imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i internetowych relacjonujących przebieg wydarzenia.
 8. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.
 10. Organizator ma prawo usunąć z wydarzenia osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych; Organizator ma prawo do usunięcia każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniu, która narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze wydarzenia.
 11. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu posiadaczowi biletu, zażądania aby posiadacz biletu opuścił miejsce wydarzenia oraz zastosowania odpowiednich kroków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których osoba uczestnicząca jest pod wpływem używek (alkohol, narkotyki), zakłóca porządek, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W tym przypadku posiadaczowi biletu nie przysługuje rekompensata za bilet.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie wydarzenia oraz utracone na skutek kradzieży.